Vexa Rossignol Odlo Swenor Marwe Ski Way SkiGo

Zasady zimowych kursów i obozów nabiegowkach.pl 2018

Niniejszy regulamin opisuje zasady Szkoleń rozpoczynających się od 1 stycznia 2018 roku. Zasady wyjazdu sylwestrowego zostały opisane w Zasadach "Zasady "Sylwestra z nabiegowkach.pl 2017/18" ".

Par. 1. Terminy i miejsce Szkoleń

 1. Szkolenia organizowane są w terminach:
  1. 28.12.2017 - 01.01.2018 - Szklarska Poręba - Jakuszyce
  2. 12.01.2018 - 14.01.2018 - Szklarska Poręba - Jakuszyce
  3. 19.01.2018 - 21.01.2018 - Szklarska Poręba - Jakuszyce
  4. 21.01.2018 - 28.01.2018 - Kościelisko
  5. 11.02.2018 - 18.02.2018 - Szklarska Poręba - Jakuszyce
  6. 18.02.2018 - 25.02.2018 - Kościelisko
  7. 23.02.2018 - 25.02.2018 - Szklarska Poręba - Jakuszyce
  8. 23.02.2018 - 25.02.2018 - Szklarska Poręba - Jakuszyce
  9. 25.02.2018 - 04.03.2018 - Szklarska Poręba - Jakuszyce

Par. 2. Charakter i tematyka Szkoleń

 1. Zimowe kursy nabiegowkach.pl 2017/18 są zorganizowanymi Szkoleniami z narciarstwa biegowego.
 2. Podczas Szkoleń zostanie położony nacisk na naukę:
  1. narciarskiej biegowej techniki klasycznej
  2. narciarskiej biegowej techniki łyżwowej
 3. Technika, w której prowadzone są zajęcia w określonych terminach wymieniona została w ofercie Szkoleń.
 4. Szkolenia są otwarte i mają charakter sportowy oraz przeznaczone są dla wszystkich czytelników portalu nabiegowkach.pl.
 5. W trakcie zajęć sportowych wchodzących w skład Szkoleń Uczestnicy mogą być podzieleni na minimum dwie grupy na podstawie stopnia ich zaawansowania sportowego lub techniki biegowej.

Par. 3. Uczestnicy

 1. Uczestnikami Szkoleń mogą być:
  1. Osoby pełnoletnie lub niepełnoletnie w wieku powyżej 16 lat - dla wszystkich terminów określonych w Par. 1,
  2. Osoby niepełnoletnie w wieku od 6 do 13 lat - dla Szkolenia prowadzonego w Kościelisku od 21 do 28 stycznia 2018 roku.
 2. W czasie zorganizowanych zajęć określonych w programie opiekę nad osobami niepełnoletnimi, o których mowa w pkt 1 a, b tego paragrafu, sprawuje Kadra Szkoleń. W czasie pozostałym, w tym w czasie dojazdu na i z miejsca zajęć, w trakcie pozostałych zajęć, posiłków, czasu wolnego, Organizator ani Kadra Szkoleń nie sprawuje opieki nad osobami niepełnoletnimi i zobowiązane one są pozostawać pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.

Par. 4. Zakwaterowanie

 1. Podczas Szkoleń Uczestnicy będą zakwaterowani w:
  1. Szklarska Poręba - Jakuszyce: Dom na Białej Dolinie, ul. Wolności 11, Szklarska Poręba
  2. Szklarska Poręba - Jakuszyce: Zającówka, ul. Krasińskiego 3, Szklarska Poręba
  3. Szklarska Poręba - Jakuszyce: Zającówka, ul. Krasińskiego 3, Szklarska Poręba
  4. Kościelisko: Strefa Tlenu, ul. Nędzy Kubińca 281, Kościelisko
  5. Szklarska Poręba - Jakuszyce: Dom na Białej Dolinie, ul. Wolności 11, Szklarska Poręba
  6. Kościelisko: Strefa Tlenu, ul. Nędzy Kubińca 281, Kościelisko
  7. Szklarska Poręba - Jakuszyce: Dom na Białej Dolinie, ul. Wolności 11, Szklarska Poręba
  8. Szklarska Poręba - Jakuszyce: Dom na Białej Dolinie, ul. Wolności 11, Szklarska Poręba
  9. Szklarska Poręba - Jakuszyce: Dom na Białej Dolinie, ul. Wolności 11, Szklarska Poręba
 2. Dla Szkoleń w Kościelisku w wypadku braku możliwości pomieszczenia wszystkich Uczestników w Obiekcie zakwaterowania wymienionym ust. 1 tego paragrafu, dopuszcza się zakwaterowanie Uczestników w innych Obiektach zakwaterowania położonych w niewielkiej odległści od Obiektu wskazanego ust. 1 i o standardzie zbliżonym do Obiektu z ust. 1.

Par. 5. Świadczenia

 1. W ramach Szkoleń Uczestnicy otrzymają:
  1. Zakwaterowanie
  2. Wyżywienie - liczba i rodzaje posiłków wymienione są w ofercie każdego Szkolenia.
  3. Opiekę wykwalifikowanej kadry instruktorskiej przez cały okres pobytu na Szkoleniu.
  4. Zajęcia zgodnie z programem Szkolenia.
  5. Transport na miejsce zajęć rozpoczynających się w miejscach odległych od Obiektu zakwaterowania.
  6. Możliwość indywidualnych konsultacji z Kadrą Szkolenia.

Par. 6. Osoby towarzyszące

 1. Uczestnicy mogą przyjechać na Szkolenia z osobami towarzyszącymi, także dziećmi, które nie biorą udziału w zorganizowanych zajęciach.
 2. Świadczenia dla Osób towarzyszących ograniczone są do zakwaterowania i wyżywienia.

Par. 7. Ceny udziału w Szkoleniach i zaliczki

 1. Ceny udziału w Szkoleniach, a także wysokość zaliczek jest różna dla poszczególnych terminów Szkoleń. Ceny udziału w Szkoleniu przedstawione są w ofercie każdego Szkolenia.
 2. Cenę udziału w Szkoleniu i zaliczkę należy wpłacać na rachunek bankowy Organizatora. Zaliczki można wpłacać także za pośrednictwem platformy przelewów internetowych tpay.com.
 3. Terminy wpłat zaliczek wymienione są w Tabeli dat zaliczek. W wypadku jeśli zgłoszenie na Szkolenie następuje po terminie zapłaty zaliczki, należy wpłacić ją niezwłocznie - najpóźniej w następny dzień roboczy po dokonaniu zgłoszenia. Brak wpłaty zaliczki w wymaganym terminie skutkuje nie wpisaniem na listę Uczestników Szkolenia.
 4. Wysokość zaliczek za każdą osobę powyżej 3 roku życia podana jest w Tabeli dat zaliczek.
 5. Cenę udziału w Szkoleniu pomniejszoną o wartość zaliczki należy wpłacić najpóźniej do dnia wymienionego w Tabeli terminów wpłat ceny Szkolenia.
 6. Za datę zapłaty zaliczki i ceny udziału w Szkoleniu przyjmuje się datę zaksięgowania środków na rachunku Organizatora.

Tabela dat zaliczek

Termin kursu Ostateczna data wpłaty zaliczki Wysokość zaliczki
28.12.2017-01.01.2018 06.12.2017 500 zł
12.01.2018-14.01.2018 29.12.2017 200 zł
19.01.2018-21.01.2018 04.01.2018 200 zł
21.01.2018-28.01.2018 04.01.2018 500 zł
11.02.2018-18.02.2018 19.01.2018 500 zł
18.02.2018-25.02.2018 01.02.2018 500 zł
23.02.2018-25.02.2018 07.02.2018 200 zł
23.02.2018-25.02.2018 07.02.2018 200 zł
25.02.2018-04.03.2018 05.02.2018 500 zł

 

Tabela terminów wpłat ceny Szkolenia

Termin kursu Ostateczna data wpłaty ceny
28.12.2017-01.01.2018 18.12.2017
12.01.2018-14.01.2018 08.01.2018
19.01.2018-21.01.2018 15.01.2018
21.01.2018-28.01.2018 15.01.2018
11.02.2018-18.02.2018 05.02.2018
18.02.2018-25.02.2018 12.02.2018
23.02.2018-25.02.2018 19.02.2018
23.02.2018-25.02.2018 19.02.2018
25.02.2018-04.03.2018 19.02.2018

Par. 8. Rachunek bankowy do wpłat

 1. Wpłaty zaliczki i ceny Szkolenia należy dokonać na rachunek bankowy Organizatora - wydawcy portalu nabiegowkach.pl.
  beneficjent: XC4U, ul. Moniuszki 16 lok. 2, 51-610 Wrocław
  nazwa i adres banku: ING Bank Śląski,
  numer rachunku: 94 1050 1575 1000 0092 1933 7251
 2. Tytuł przelewu dla zaliczek: "zaliczka na udział w szkoleniu imię i nazwisko, termin".
 3. Tytuł przelewu dla zapłaty ceny: "opłata za udział w szkoleniu imię i nazwisko, termin".

Par. 9. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 13 listopada 2017 roku.
 2. Integralną częścią tego Regulaminu są Ogólne zasady obozów i szkoleń nabiegowkach.pl.

Społeczność na biegówkach

 • artykuły użytkowników

lubią nas