Regulamin Biuletynu nabiegowkach.pl

 1. Przedmiotem usługi „Biuletyn nabiegowkach.pl" jest wysyłanie przez Wydawcę informacji w formie listu elektronicznego (e-mail), zwanej dalej Newsletterem. Newsletter wysyłany jest bezterminowo za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób cykliczny.
 2. Usługa Newslettera jest bezpłatna i dostępna dla każdego użytkownika serwisu pod warunkiem spełnienia warunków tego Regulaminu.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi Newslettera jest możliwe wyłącznie pod warunkiem posiadania przez Użytkownika czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 4. Zamówienie i potwierdzenie chęci korzystania z Usługi Newslettera przez Użytkownika następuje przez dokonanie procedury rejestracyjnej, polegającej na:
  1. wprowadzeniu swojego imienia i adresu e-mail na stronie internetowej www.nabiegowkach.pl w sekcji Newsletter,
  2. zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu przez zaznaczenie pola znajdującego się z lewej strony linka o treści „Regulamin",
  3. kliknięciu przycisku "Zamawiam",
  4. odebraniu e-maila od Wydawcy wysłanego pod adres, o którym mowa w pkt. a. i kliknięciu w link potwierdzający znajdujący się w e-mailu.
 5. Użytkownicy, którzy przeszli procedurę rejestracyjną opisaną w pkt 3. zwani są dalej Subskrybentami, a ukończona procedura, którą przeszli - Subskrypcją.
 6. Newsletter jest przesyłany do Subskrybentów z częstotliwością:
  1. w okresie sezonu, który trwa od 15 listopada do 30 kwietnia nie częściej niż raz na dwa tygodnie,
  2. poza okresem sezonu nie częściej niż raz na miesiąc,
  3. Wydawca zastrzega sobie prawo do zwiększenia częstotliwości przesyłania Newslettera do Subskrybentów bez wcześniejszego ich powiadomienia i zmiany tego Regulaminu przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
 7. Newsletter zawiera m.in. informacje o treściach opublikowanych w portalu nabiegowkach.pl. Może także zawierać materiały marketingowe, w tym reklamę i informację handlową pochodzącą od Wydawcy lub podmiotów współpracujących z Wydawcą.
 8. Rezygnacja Subskrybenta z Usługi Newslettera następuje przez dokonanie procedury wyrejestrowującej polegającej na:
  1. kliknięciu w link przekierowujący na formularz rezygnacyjny publikowany na dole każdej wiadomości wysłanej na adres e-mail Subskrybenta w ramach Usługi Newslettera,
  2. potwierdzeniu chęci i zakresu rezygnacji przez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rezygnacyjnym i zapisaniu formularza.
   Po wykonaniu powyższych czynności Użytkownik zostaje wykreślony z listy subskrypcyjnej Newslettera.
 9. Zamówienie Newslettera przez Użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Wydawcę - administratora danych osobowych , w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych. Dane są przetwarzane w celu dostarczenia Newslettera. Wydawca może przetwarzać dane również w celach statystycznych i marketingowych, a także w prawnie usprawiedliwionym celu Wydawcy, tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług. Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Ponadto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204) pochodzącej od Wydawcy lub jego kontrahentów. Niewyrażenie zgody na powyżej opisane działania uniemożliwia korzystanie przez Użytkownika z Usługi Newslettera.
 10. Każdy Newsletter zawiera:
  1. informację o Wydawcy jako nadawcy,
  2. wypełnione pole „Temat" określające treść Newslettera,
  3. informację o sposobie rezygnacji z Usługi Newsletter.
 11. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w wypadku, gdy jego Subskrybcja będzie naruszała prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, w operatorów serwisów internetowych i poczty elektronicznej oraz za działania lub zaniechania Użytkowników.
 13. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych, związanych z Usługą Newslettera, mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawą mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
 14. Opublikowanie na stronie internetowej nabiegowkach.pl tego Regulaminu, a także każdej zmiany Regulaminu jest jednoznaczne z podaniem ich do wiadomości Użytkowników.
 15. Subskrypcja Newslettera jest równoznaczna z akceptacją przez Użytkownika Regulaminu w całości. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
 16. Wydawca ma prawo do usunięcia adresu e-mail dowolnego Subskrybenta z listy subskrypcyjnej bez podania przyczyny.
 17. Wydawcą "Biuletynu nabiegowkach.pl" jest Wydawca Serwisu nabiegowkach.pl zgodnie z treścią Regulaminu Serwisu nabiegowkach.pl.
Do góry