Vexa Rossignol Swenor Marwe Ski Way SPINE SkiGo

Zasady emisji reklam w nabiegowkach.pl

Par. 1. Definicje

 1. Emisja -  jednorazowe wyświetlenie reklamy wraz ze stroną WWW, na której jest ona umieszczona. W wypadku reklam przeznaczonych do emisji na urządzeniach mobilnych emisja jest to jednorazowe wyświetlenie reklamy wraz ze stroną mobilną, na której jest ona umieszczona.
 2. Gotowe materiały reklamowe – materiały w plikach w formatach txt, jpg, gif, animowany gif, flash, html, html5 lub rich media, w formie gotowej do wykorzystania, jako reklama.
 3. Reklamodawca - osoba fizyczna lub prawna zamawiająca zamieszczenie - emisję reklam.
 4. Reklamy - środki reklamy internetowej przeznaczone do zamieszczenia w portalu, szczegółowo opisane w Specyfikacji technicznej form reklamowych w nabiegowkach.pl, udostępniane na stronach portalu oraz inne – w formie uzgodnionej pomiędzy Wydawcą i Reklamodawcą;
 5. Portal - serwis internetowy nabiegowkach.pl, prowadzony przez Wydawcę, dostępny pod adresem internetowym: www.nabiegowkach.pl, oraz pod adresami będącymi jego uzupełnieniem lub kontynuacją, a także każdym, który go zastąpi.
 6. Adserwer - system obsługujący i regulujący emisję/wyświetlanie reklam na stronach Portau, monitorujący również ilości realizacji emisji reklamy.
 7. Wydawca - "Cross Country For You" - XC4U Michał Rolski, ul. Moniuszki 16/2, 51-610 Wrocław.
 8. Zasady - niniejszy dokument.

Par. 2. Warunki ogólne

 1. Reklamy sprzedawane są według liczby emisji (wyświetleń) lub na czas. 
 2. Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami netto. Wartość wynagrodzenia należnego Wydawcy będzie odpowiednio powiększona o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Minimalną wartość jednorazowego zamówienia określa cennik.
 4. Wydawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Odszkodowanie z tytułu wyrządzonej przez Wydawcę szkody nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia za wyemitowanie kampanii reklamowej zgodnie z zamówieniem.

Par. 3. Zamawianie i warunki płatności

 1. Zamówienia emisji reklam można dokonać:
  1. pisemnie,
  2. e-mailem na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. na odpowiednim formularzu udostępnionym i wypełnionym przez Wydawcę.
 2. Zamówienie określa cenę, liczbę zamawianych emisji, czas trwania kampanii, lokalizację i ewentualne dodatkowe warunki.
 3. Pełnej płatności za kampanię należy dokonać przed jej rozpoczęciem, przelewem na rachunek bankowy wskazany na formularzu zamówienia. Zapłata za kampanię powinna wpłynąć w całości na konto bankowe Wydawcy najpóźniej na 1 dzień przed planowaną datą emisji kampanii.
 4. Tylko zamówienia potwierdzone przez Wydawcę są wiążące.
 5. Złożenie zamówienia emisji reklam jest równoznaczne z zawarciem umowy o jej realizację przez Wydawcę. Zamówienie może zostać odwołane przez Reklamodawcę w całości lub części według następujących zasad:
  1. w okresie do 14 dni poprzedzających planowaną datę rozpoczęcia kampanii bez ponoszenia opłat z zastrzeżeniem punktu e) poniżej,
  2. w okresie od 14 do 4 dni poprzedzających planowaną datę rozpoczęcia kampanii po uiszczeniu kary umownej w wysokości 25% opłaty należnej za niezrealizowaną część zamówienia z zastrzeżeniem punktu e) poniżej,
  3. w okresie od 3 do 1 dnia poprzedzających planowaną datę rozpoczęcia kampanii po uiszczeniu kary umownej w wysokości 50% opłaty należnej za niezrealizowaną część zamówienia z zastrzeżeniem punktu e) poniżej,
  4. w trakcie emisji po uiszczeniu kary umownej w wysokości 80% opłaty należnej za niezrealizowaną część zamówienia z zastrzeżeniem punktu e) poniżej,
  5. w wypadku zamówień dotyczących serwisów lub innych usług tworzonych specjalnie na potrzeby Reklamodawcy, po pokryciu wszelkich faktycznych kosztów poniesionych przez Wydawcę w związku z realizacją zlecenia do momentu rezygnacji z zamówienia. W takim wypadku Wydawca przedłoży opis wykonanych czynności wraz z ich kosztem.
 6. Za datę rozpoczęcia emisji uważa się wyemitowanie pierwszej reklamy spośród wszystkich objętych danym zamówieniem, niezależnie od tego na ile etapów podzielona jest realizacja zamówienia.
 7. Rezygnacja z całości lub części zamówienia musi być dokonana na piśmie (e-mailem), w terminach podanych powyżej, pod rygorem nieważności.
 8. Zamówienie powinno być dostarczone Wydawcy nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem emisji reklamy. Niedotrzymanie terminu dostarczenia zamówienia lub zapłaty, oraz wszelkie inne uchybienia formalne zamówienia zwalniają Wydawcę z obowiązku jego realizacji oraz ewentualnej odpowiedzialności, jaka mogłaby powstać z tego tytułu.

Par. 4. Realizacja zamówień i kampanii

 1. Wszystkie gotowe materiały reklamowe konieczne do rozpoczęcia kampanii powinny być dostarczone Wydawcy nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem emisji, a wypadku materiałów w html, rich media lub innym niestandardowym formacie, nie później niż na 5 dni roboczych w celu przetestowania ich przez Wydawcę.
 2. Wydawca dokłada wszelkich starań, aby nawet w przy opóźnieniu w dostarczeniu materiałów reklamowych kampania została uruchomiona zgodnie z planowanym terminem jej rozpoczęcia lub z jak najmniejszym opóźnieniem i została zrealizowana w całości. W wypadku, gdy Reklamodawca nie dostarczy materiałów reklamowych w odpowiednim terminie lub też zapłata za kampanię nie wpłynie na konto Wydawcy zgodnie z zapisami Par. 3 pkt. 2, Wydawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania części zamówienia bez powstania obowiązku odszkodowawczego z tytułu niezrealizowania tej części zamówienia, ani obowiązku zwrotu należności za niezrealizowaną część zamówienia. Wielkość nie zrealizowanej części zamówienia może maksymalnie mieć taki rozmiar czasowy jak duże było opóźnienie w dostarczeniu materiałów reklamowych lub zapłacie. W szczególności oznacza to, że start kampanii może zostać przesunięty w czasie o tyle, ile wyniosło opóźnienie w dostarczeniu materiałów reklamowych lub zapłatcie. W wypadku kampanii rozliczanych wg liczby odsłon reklam, liczba emisji, która może nie zostać zrealizowana z powodu opóźnienia w dostarczeniu materiałów reklamowych, przeliczana jest proporcjonalnie do czasu opóźnienia i czasu trwania kampanii.
 3. W trakcie realizacji kampanii i przez 30 dni po jej zakończeniu Reklamodawcy udostępniana jest strona www ze statystykami dotyczącymi liczby zrealizowanych emisji i liczby kliknięć (jeśli reklama ma możliwość kliknięcia). W wypadku niektórych formatów reklamowych, zwłaszcza rozliczanych wg czasu trwania kampanii, statystyki mogą nie być dostępne.
 4. Ocena realizacji kampanii reklamowej, w tym w szczególności liczba emisji poszczególnych form reklamowych, dokonywana będzie na podstawie danych generowanych przez adserwer Wydawcy lub inny system, z którego korzysta Wydawca, przeznaczony do obliczania ruchu w sieci Internet.
 5. Jeżeli kampania nie została w pełni zrealizowana w zamówionym okresie z przyczyn niezależnych od Wydawcy, odpowiednio wydłużany jest czas jej realizacji lub Reklamodawca może wykorzystać pozostałą liczbę emisji w kolejnym zamówieniu. Zapis ten nie dotyczy kampanii, które nie zostały w pełni zrealizowane z przyczyn wymienionych w pkt 2 powyżej.
 6. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji kampanii reklamowej, w szczególności dotyczące prawidłowości jej wykonania obejmującej liczbę emitowanych form reklamowych i sposobu ich emisji, Reklamodawca może zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty planowanego zakończenia emisji danej kampanii lub jej części, określonej w danym zamówieniu. Po upływie powyższego terminu zgłoszenie reklamacji nie jest możliwe, zaś kampanię uznaje się w danym zakresie za zrealizowaną prawidłowo i zgodnie ze złożonym zamówieniem lub zawartą umową.

Par. 5. Treść reklam i odpowiedzialność Reklamodawcy

 1. Reklamy nie mogą naśladować ani symulować elementów stron Portalu i powinny być łatwo rozpoznawalne przez użytkowniów Portalu jako reklamy.
 2. Wydawca zastrzega sobie prawo do dodatkowego oznaczania reklam wyrażeniami "reklama", "ogłoszenie płatne", "sponsor", "link sponsorowany" lub równoznacznymi. Decyzja o charakterze i formie oznaczenia reklamy należy wyłącznie do Wydawcy.
 3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych w Portalu reklam.
 4. Reklamodawca zobowiązany jest do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie Wydawcy w związku z treścią zamieszczonej reklamy.
 5. Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy oraz wstrzymania emisji reklam bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ich treści lub treści strony docelowej są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, naruszają słuszne prawa osób trzecich, a także w wypadku, jeżeli treść lub forma reklam jest sprzeczna z linią programową lub interesem Portalu lub Wydawcy.
 6. Zamówienie przez Reklamodawcę emisji reklamy jest równoznaczne z oświadczeniem i udzieleniem gwarancji wobec Wydawcy, że emisja materiału reklamowego nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty przez Wydawcę jakiegokolwiek wynagrodzenia i tantiem na rzecz twórców i/lub podmiotów praw pokrewnych uczestniczących przy tworzeniu i produkcji materiału reklamowego, pobieranych przez nich bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. Reklamodawca oświadcza także, że ma prawo posługiwać się użytymi w reklamach informacjami, danymi, znakami towarowymi oraz wszelkimi pozostałymi elementami chronionymi prawem, zamawiana reklama nie jest sprzeczna z prawem (m. in. z zakazami reklamy dotyczącymi np. gier hazardowych, napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych) lub dobrymi obyczajami, jak też, że złożenie zamówienia nie narusza przepisów o zamówieniach publicznych.
 7. Reklamodawca zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody wyrządzone Wydawcy w związku z treścią lub formą reklamy, włącznie z kosztami procesu lub innego postępowania prawnego oraz innymi uzasadnionymi wydatkami poniesionymi w związku z roszczeniami osób trzecich.
 8. Stosowanie przez Reklamodawcę lub podmioty działające na jego zlecenie lub podmioty, na których zlecenie działa Reklamodawca, jakichkolwiek systemów, skryptów lub kodów pozyskujących informacje o użytkownikach Portalu, ich zachowaniach względem Reklam lub względem treści rozpowszechnianych na stronach Portalu, a także informacji o stronach internetowych odwiedzanych przez użytkowników (w tym informacji o zawartości stron internetowych lub informacji umożliwiających ich klasyfikację), a także wykorzystywanie informacji wskazanych powyżej w sposób i w celach wykraczających poza potrzeby wynikające z realizacji zamówienia dotyczącego kampanii reklamowej, w ramach której informacje zostały pozyskane, wymaga uzyskania odrębnej zgody Wydawcy, przy czym Wydawca może udzielić zgody na czas nieokreślony (aż do odwołania) lub na czas określony, w dowolnej formie, z której zgoda taka będzie jednoznacznie wynikać.
 9. Niezależnie od uzyskania zgody Wydawcy, o której mowa w pkt 8 niniejszego paragrafu, Reklamodawca we własnym zakresie obowiązany jest zapewnić, aby pozyskiwanie informacji wskazanych w pkt 8 niniejszego paragrafu oraz ich wykorzystywanie, odbywało się zgodnie z obowiązującym prawem. W szczególności, w wypadku gdy pozyskiwanie informacji, o których mowa w pkt 8 niniejszego paragrafu lub ich wykorzystywanie, będzie w świetle obowiązującego prawa wymagało uzyskania zgody użytkownika lub zapewnienia użytkownikowi możliwości wyrażenia sprzeciwu wobec takiego pozyskiwania informacji lub ich wykorzystywania. Uzyskanie stosownej zgody użytkownika lub zapewnienie użytkownikowi możliwości wniesienia sprzeciwu, a po wniesieniu sprzeciwu – zaprzestanie pozyskiwania informacji lub ich wykorzystywania leży po stronie Reklamodawcy.
 10. Zawierając umowę (w tym przez złożenie i przyjęcie zamówienia) Reklamodawca wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Wydawcę materiałów reklamowych objętych umową (w tym znaków towarowych i nazwy) do celów archiwalnych, a także dla promocji serwisów internetowych Wydawcy lub usług Wydawcy, w szczególności poprzez ich zwielokrotnienie drukiem lub cyfrowo, wprowadzenie do obrotu, publiczne wystawienie, wyświetlenie, nadawanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do materiałów w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Par. 6. Wejście w życie i zmiany

 1. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Zasadach. Za termin wniesienia zmian należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Zasad na stronach Portalu.
 2. Niniejsze Zasady obowiązują od 5 września 2012 roku.

Społeczność na biegówkach

 • artykuły użytkowników

lubią nas