Vexa Rossignol Swenor Marwe Ski Way SPINE SkiGo

Zbójecki styl, zbójeckie zdjęcie - konkurs na facebooku

opublikowano: 16 lutego 2017 autor: Redakcja
25 lutego 2017 roku po raz czwarty odbędą się zawody Red Bull Bieg Zbójników. Udział w zawodach otwarty jest dla wszystkich - w szranki staną profesjonaliści i amatorzy. Portal nabiegowkach.pl od początku trwania imprezy sprawuje nad nią patronat medialny. Razem z organizatorami imprezy przygotowaliśmy dla naszych czytelników "zbójecko-narciarski" konkurs z fajnymi nagrodami od Salomona i Odlo.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wejść na nasz profil na Facebooku i w komentarzu pod postem konkursowym zostawić swoje zdjęcie w zbójnickim stylu. Nadchodzi weekend, więc gdy będziecie na biegówkach, zademonstrujcie jak waszym zdaniem powinien wyglądać prawdziwy "zbójnicki styl". Autorów najlepszych zdjęć wyłonimy po weekendzie i ogłosimy zwycięzców już 22 lutego. Zapraszamy do udziału.

Zapraszamy również do podjęcia niecodziennego wyzwania Red Bull Bieg Zbójników. Impreza odbędzie się w Białce Tatrzańskiej w ostatnią sobotę lutego. Licząca 8,2 kilometrów trasa urozmaicona będzie przeszkodami, przy których pokonywaniu przyda się nieco zbójeckiego sprytu. Zdobycie Jankulakowskiego Wierchu jest co prawda wyzwaniem nawet dla profesjonalistów, ale jak pokazuje historia zeszłorocznej edycji, na szczycie stanąć mogą także ci, którzy swoje pierwsze kroki na biegówkach postawili zaledwie dzień wcześniej.

W czasie biegu dozwolona jest każda technika, o ile narty pozostają przypięte do nóg. Rejestracja do zawodów trwa na stronie http://www.redbull.pl/biegzbojnikow.

Przejdź do konkursowego postu na naszym facebookowym profilu i pozostaw swoje zdjęcie.

Poniżej zdjęcia konkursowej nagrody głównej.

SalomonSkibag

Odlo

 

Regulamin Konkursu "Zbójecki styl na biegówkach"

OPIS AKCJI PROMOCYJNEJ (OPIS)

 1. Organizator: wydawca portalu nabiegowkach.pl, firma XC4U z Wrocławia przy ul. Moniuszki 16 lok. 2
 2. Partner: SNOW PR Andrzej Lesiewski z siedzibą w Warszawie, ul. Pod Kopcem 52
 3. Nazwa akcji: Zbójecki styl na biegówkach
 4. Czas trwania akcji: 15-22 lutego 2017
 5. Opis akcji: Konkurs przeprowadzany za pośrednictwem facebookowego profilu nabiegowkach.pl, w którym można wziąć udział poprzez prawidłowe wykonanie zadania konkursowego polegającego na zaproponowaniu ćwiczenia pasującego do hasła „Zbójecki styl na biegówkach"
 6. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez komisję konkursową, Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi na stronach profilu facebookowego nabiegowkach.pl do 7 dni od daty zakończenia konkursu.
 7. Zwycięzcy otrzymają nagrody:
  1. I miejsce: pokrowiec Salomon Extend 1P Padded 165+20 Skibag o wartości 319 zł i czapkę Odlo z limitowanej kolekcji Red Bull Bieg Zbójników o wartości 80 zł
  2. Wyróżnienia: 3 czapki Salomon o wartości 79 zł
 8. Wartość nagród wynosi: 636 zł brutto

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Niniejsza Akcja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 2. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Akcja przeznaczona jest dla osób w wieku powyżej 18 lat.
 4. W Akcji nie mogą uczestniczyć redakcja i pracownicy portalu nabiegowkach.pl, Partnera oraz członkowie ich rodzin.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest zamieszczenie zdjęcia w komentarzu do posta konkursowego zamieszczonego na stronie: www.facebook.com/nabiegowkach
 6. Wzięcie udziału w Akcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez nabiegowkach.pl, administratora tych danych i Partnera, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgodnie z art. 24 ust.1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883) nabiegowkach.pl i Partner informują Uczestników, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestnika Akcji zgody, w siedzibie nabiegowkach.pl lub Partnera, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz w celu przesyłania Uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o konkursach i badaniach ankietowych organizowanych przez nabiegowkach.pl lub Partnera. Każdy z Uczestników ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Przystępując do Akcji Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe i pokrewne do materiałów tekstowych, zdjęć, filmów, prac graficznych i innych dokumentów i wizerunków przekazanych Organizatorowi w ramach Akcji, a także że materiały tekstowe, zdjęcia, filmy, prace graficzne i inne dokumenty dostarczone Organizatorowi będą wolne od wad prawnych, a zwłaszcza w zakresie praw autorskich, oraz, że nie istnieją i nie będą istniały przeszkody do dysponowania nimi przez Organizatora. Uczestnik oświadcza w szczególności, że posiada zgodę autora materiałów tekstowych, zdjęć, filmów, prac graficznych i innych dokumentów na wykorzystanie ich w zakresie wynikającym z Regulaminu, a w szczególności dla celów promocji i reklamy.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo, a uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie materiałów tekstowych, zdjęć, filmów, prac graficznych i innych dokumentów przesłanych przez uczestników w ramach Akcji oraz utrwalonych na nich wizerunków uczestników konkursu. W tym celu z chwilą przesłania tych dokumentów w ramach Akcji Uczestnik udziela Organizatorowi nieograniczonej pod względem czasowym i terytorialnym, bez możliwości jej wypowiedzenia zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych licencji niewyłącznej, z prawem do przenoszenia uprawnień objętych licencją na osoby trzecie lub udzielania im sublicencji w zakresie nie przekraczającym nabytych uprawnień, obejmującej prawo do wykorzystania materiałów tekstowych, zdjęć, filmów, prac graficznych i innych dokumentów zgłoszonych wraz z utrwalonym na nich wizerunkiem, w zakresie rozporządzania i korzystania z nich w pełnym zakresie w całości i we fragmentach na wszelkich znanych polach eksploatacji, w tym takich, jak:
  1. utrwalanie dowolną techniką na dowolnym nośniku;
  2. zwielokrotnianie dowolną techniką w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową w tym DVD, VCD, CD-ROM, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  3. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie włącznie z miejscami dostępnymi za opłatą wstępu, w tym w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  4. prawo obrotu w kraju i za granicą, na dowolnych nośnikach, w tym przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
  5. użyczenie, najem lub wymiana nośników, lub form, na których i w których dzieło utrwalono;
  6. nadawanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej, bezprzewodowej jakąkolwiek techniką - niezależnie od systemu, standardu i formatu przez stację naziemną, nadawanie kablowe i za pośrednictwem satelity;
  7. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów i ich wykorzystanie na stronach internetowych, w utworach multimedialnych, w serwisach interaktywnych, udostępnianym za pośrednictwem Internetu i innych technik przekazu danych, w tym sieci telekomunikacyjnych, informatycznych i bezprzewodowych;
  8. wykorzystanie do celów promocyjnych i reklamy - w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów wraz z prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych;
  9. rozporządzania w powyższym zakresie wizerunkiem osób utrwalonych na zdjęciach;
 9. Wraz z prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do materiałów tekstowych, zdjęć, filmów, prac graficznych i innych dokumentów i udzieleniem Organizatorowi upoważnienia do wykonywania w imieniu Uczestnika autorskich uprawnień osobistych do tych dokumentów. Uczestnikowi Akcji, który udzielił Organizatorowi licencji, nie przysługuje z tego tytułu żadne wynagrodzenie.
 10. Przy ocenie terminowości zgłoszeń decyduje data pojawienia się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym Organizatora.
 11. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. nr 14 poz. 1 76 2000 r.) wolne od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł.
 12. Reklamacje mogą być zgłaszane w formie pisemnej bezpośrednio na adres Organizatora Akcji Promocyjnej w terminie 30 dni od daty zakończenia Akcji.
 13. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Komisja pisemnie powiadamia Uczestnika konkursu.
 14. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nie uwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym dla siedziby Organizatora Akcji.
 15. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Akcji, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
  2. nie doręczenie Uczestnikowi nagrody, spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Akcji.
 17. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.
zaktualizowano czwartek, 16 lutego 2017 20:04
Oceń artykuł
(0 głosów)
Komentarze (0)
↑ pomniejsz okienko | ↓ powiększ okienko

busy

Społeczność na biegówkach

 • artykuły użytkowników

lubią nas