Vexa Rossignol Swenor Marwe Ski Way SPINE SkiGo

Ogólne zasady obozów i szkoleń nabiegowkach.pl

Definicje

Szkolenie - zorganizowane spotkanie o dowolnej długości trwania, w którego skład wchodzi szkolenie z wiedzy teoretycznej lub praktycznej.

Uczestnik - osoba, która dokonała zapłaty ceny udziału w Szkoleniu i bierze aktywny udział w zajęciach zorganizowanych w ramach Szkolenia.

Kadra - osoby, które w trakcie Szkolenia prowadzą zajęcia teoretyczne lub praktyczne, a także inne osoby zaangażowane przez Organizatora do opieki nad Uczestnikami w trakcie Szkolenia.

Obiekt Zakwaterowania - obiekt świadczący usługi hotelowe, w którym zakwaterowani są Uczestnicy Szkolenia w trakcie trwania Szkolenia.

Regulamin Szkolenia - dokument opisujący wszystkie szczegóły konkretnego Szkolenia, w tym cenę uczestnictwa, termin, miejsce zakwaterowania i usługi wchodzące w jego skład.

Zasady - niniejszy dokument.

Zgłoszenie - deklaracja uczestnictwa w Szkoleniu dokonana osobiście lub z pomocą środków porozumiewania się na odległość, w tym przez formularz zgłoszeniowy na stronach internetowych Organizatora.

Zgłoszony - osoba, która dokonała Zgłoszenia.

Organizator - Wydawca Serwisu nabiegowkach.pl - XC4U z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Moniuszki 16 lok. 2.

Uczestnicy

 1. Szkolenia skierowane są do osób, które uprawiają lub chcą uprawiać aktywność fizyczną na powietrzu na dowolnym poziomie zaawansowania.
 2. Jeśli w Regulaminie Szkolenia nie podano inaczej, to Uczestnikiem Szkolenia może być osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia w wieku minimum 14 lat pod opieką rodzica lub pełnoletniej osoby wskazanej przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 3. Uczestnicy Szkoleń zobowiązani są do zorganizowania we własnym zakresie dojazdu do Obiektu Zakwaterowania i powrotu.
 4. Uczestnik winien: dbać i szanować sprzęt turystyczny i sportowy udostępniony do wspólnego lub indywidualnego użytkowania oraz mienie znajdujące się w Obiekcie Zakwaterowania, dbać o czystość, higienę i zdrowie swoje oraz innych Uczestników, szanować i chronić przyrodę.
 5. Z chwilą rozpoczęcia Szkolenia, które rozpoczyna się przyjazdem do Obiektu Zakwaterowania w pierwszy dzień Szkolenia, Uczestnik powinien podporządkować się regulaminowi Obiektu Zakwaterowania, a także poleceniom Organizatora lub Kadry, zwłaszcza w trakcie zajęć o charakterze ćwiczeń sportowych.
 6. Za wszelkie szkody powstałe z winy Uczestnika, ponosi on pełną i samodzielną odpowiedzialność prawną i finansową.
 7. Jeżeli występuje różnica poziomu zaawansowania Uczestników, Kadra lub Organizator może zdecydować o podziale Uczestników na grupy. Podział dokonany jest na podstawie oceny stopnia zaawansowania dokonanej przez Kadrę Organizatora.

Organizator i Kadra

 1. Organizator oświadcza, że Kadra jest kompetentna i posiada odpowiednią wiedzę niezbędną do prowadzenia Szkolenia.
 2. W wypadkach losowych, na które Organizator nie ma wpływu, w tym choroby członka Kadry, Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Kadrze w taki sposób, aby Karda była zdolna przeprowadzić planowane Szkolenie.

Zgłoszenia

 1. Dokonując Zgłoszenia Zgłoszony oświadcza, że jest zdolny do udziału w Szkoleniu i bierze w nim udział na własną odpowiedzialność.
 2. Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją Ogólnych zasad obozów i szkoleń nabiegowkach.pl oraz wszystkich Regulaminów Szkolenia.
 3. Zgłoszenie jest jednoznaczne z wpisaniem Zgłoszonego na listę osób wyrażających chęć wzięcia udziału w Szkoleniu. Dopiero wpłata zaliczki, jest potwierdzeniem woli Zgłoszonego i jego zobowiązaniem do wzięcia udziału w Szkoleniu, a także zapłaty pełnej ceny udziału w Szkoleniu. Organizator wpisuje Zgłoszonego na listę Uczestników po odnotowaniu wpłaty zaliczki.
 4. Organizator potwierdza przyjęcie Zgłoszenia e-mailowo lub telefonicznie korzystając z danych kontaktowych, które Zgłoszony podał na formularzu zgłoszeniowym w procesie Zgłoszenia.
 5. Zgłoszony ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Szkoleniu będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Zapłata ceny Szkolenia i wpłata zaliczki

 1. Cena Szkolenia podana jest w Regulaminie Szkolenia lub ofercie Szkolenia. Jeżeli Regulamin Szkolenia nie mówi inaczej, cała cena uczestnictwa w Szkoleniu winna być zapłacona najpóźniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia Szkolenia.
 2. Wysokość zaliczki i termin jej zapłaty podane są w regulaminie Szkolenia lub ofercie Szkolenia.
 3. Zaliczkę i cenę Szkolenia należy wpłacić na rachunek bankowy Organizatora wymieniony w Regulaminie Szkolenia. 
 4. Za datę wpłaty zaliczki i ceny Szkolenia przyjmuje się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym Organizatora.
 5. W wypadku wpłacenia zaliczki lub pełnej ceny Szkolenia i rezygnacji przez Zgłoszonego lub Uczestnika z udziału w Szkoleniu, niezależnie od powodu i daty poinformowania Organizatora o rezygnacji, a także w wypadku niepojawienia się Zgłoszonego lub Uczestnika na Szkoleniu, wpłacone środki automatycznie zamieniane są na zadatek, który Organizator zachowuje zgodnie z art. 394 par. 1 i 2 Kodeksu Cywilnego.
 6. Jeżeli w Cenie Szkolenia zawarte są usługi turystyki, w skład której wchodzą takie usługi jak transport, zakwaterowanie i wyżywienie Uczestników, usługi turystyki świadczone są w rozumieniu art. 119 ustawy o VAT.

Obiekt Zakwaterowania

 1. Organizator wybiera samodzielnie Obiekt Zakwaterowania, o czym informuje zainteresowanych w ofercie Szkolenia. W wypadkach niezależnych od Organizatora, które powodują brak możliwości zakwaterowania Uczestników w wybranym uprzednio obiekcie, Organizator ma prawo wybrać inny Obiekt Zakwaterowania zbliżony standardem do obiektu prezentowanego w ofercie.
 2. O wyborze współlokatorów Uczestników w pokojach Obiektu Zakwaterowania decyduje Organizator. Na wniosek Uczestników Organizator może dokonać zmiany osób kwaterujących w pokoju, pod warunkiem zgody wszystkich Uczestników, których zmiana dotyczy.

Dane osobowe i ochrona prywatności Zgłoszonych i Uczestników

 1. Osoba dokonująca zgłoszenia do Szkolenia zobowiązana jest do podania danych osobowych, które umożliwią kontakt ze Zgłoszonym i wystawienie dokumentu księgowego. Organizator może wymagać także innych danych dotyczących Zgłoszonego, dzięki którym będzie mógł lepiej zaplanować zajęcia i Szkolenie.
 2. Zgłoszony wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku w celu potwierdzenia udziału w Szkoleniu i przekazywania Zgłoszonemu ważnych informacji związanych ze Szkoleniem. Zgłoszony zgadza się także na wysyłanie na adres e-mail Zgłoszonego informacji o charakterze informacji handlowej pochodzącej od Organizatora związanych z innymi Szkoleniami, których Organizator jest organizatorem lub współorganizatorem.
 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe Zgłoszonych i Uczestników przetwarzane są w celach organizacji Szkoleń. Zgłoszonemu i Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu w jego dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania i żądania usunięcia.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem niezbędnym przy dokonywaniu zgłoszenia do Szkolenia. Odmowa podania danych osobowych może uniemożliwić Zgłoszonemu udział w Szkoleniu.
 5. Zgłoszenie przez Zgłoszonego lub Uczestnika żądania usunięcia przez Organizatora jego danych osobowych, powoduje iż zostaje on skreślony z listy Zgłoszonych lub Uczestników.
 6. Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora jego wizerunku utrwalonego na wszelkich fotografiach lub materiałach filmowych w trakcie Szkolenia do celów związanych z promocją Szkoleń, organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora.

Program Szkolenia

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Programu Szkolenia przed rozpoczęciem Szkolenia lub w trakcie jego trwania, na wniosek większości Uczestników lub jeżeli uzna, że poziom zaawansowania większości Uczestników nie pozwala na realizację zaplanowanego Programu Szkolenia.
 2. Podstawowym składnikiem Szkolenia jest jego program merytoryczny. Część turystyczna Szkolenia, w tym zakwaterowanie i wyżywienie Uczestników oraz transport na miejsce zajęć, są tylko środkami pomocniczymi umożliwiającymi przeprowadzenie Szkolenia. W wypadku zdarzeń losowych, w tym nagłych załamań pogody, problemów ze śniegiem (w sezonie zimowym), czy pojawiających się zagrożeń, które uniemożliwiają przeprowadzenie zajęć zaplanowanych w Programie Szkolenia w planowanym miejscu Szkolenia, Organizator ma prawo zdecydować o zmianie Programu Szkolenia, w tym wprowadzić do Programu Szkolenia praktyczne lub teoretyczne zajęcia alternatywne możliwe do przeprowadzenia w warunkach panujących w terminie Szkolenia. W związku z tym wszelkie zmiany dążące do zrealizowania Programu Szkolenia, a w szczególności zmiana miejsca, czy charakteru poszczególnych zajęć wchodzących w skład Szkolenia, zmiana Obiektu Zakwaterowania na obiekt o podobnym standardzie, wydłużony czas dotarcia na zajęcia z Obiektu Zakwaterowania, nie stanowią zmiany oferty, pod warunkiem braku zmiany Ceny Szkolenia.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia w wypadkach losowych, niezależnych od Organizatora, np. z powodu złych warunków atmosferycznych, w tym niewystarczającej pokrywy śnieżnej w miejscu Szkolenia, dla szkoleń w okresie zimowym. Szkolenie może być także odwołane jeżeli do udziału w Szkoleniu nie uda się zebrać wystarczającej liczby Uczestników pozwalającej na sfinansowanie wszystkich kosztów Szkolenia. Jeżeli na potrzeby Szkolenia, które zostało odwołane, Organizator dokonał w imieniu Uczestników rezerwacji miejsc w Obiekcie Zakwaterowania, a zwłaszcza jeśli dokonał wpłat zadatków, czy zaliczek na poczet zakwaterowania Uczestników w trakcie Szkolenia, Organizator może zobowiązać Uczestnika do skorzystania z części turystycznej Szkolenia, tj. z noclegów i wyżywienia w Obiekcie Zakwaterowania w czasie trwania odwołanego Szkolenia. W takim wypadku Zgłoszony lub Uczestnik zobowiązany jest zapłacić cenę odpowiadającą cenie zakwaterowania osoby towarzyszącej w wieku odpowiadającym Zgłoszonemu lub Uczestnikowi wynikającej z oferty Szkolenia i wymienionej w Regulaminie Szkolenia lub ofercie Szkolenia. Jeżeli Zgłoszony lub Uczestnik dokonał jakichkolwiek wpłat na poczet ceny Szkolenia i wpłaty te przewyższają cenę zakwaterowania osoby towarzyszącej, o której mowa w tym punkcie, Organizator zwróci różnicę w ciągu 7 dni od otrzymania od Zgłoszonego lub Uczestnika danych rachunku bankowego, na który Organizator ma dokonać zwrotu.
 4. W wypadku braku idealnych warunków pogodowych, w tym opadów deszczu, śniegu, niskich lub wysokich temperatur powietrza, silnego wiatru, mniejszej niż zakładano pokrywy śnieżnej, Organizator podejmuje samodzielnie decyzję o przeprowadzeniu Szkolenia. Zjawiska pogodowe nie mogą być dla Zgłoszonego lub Uczestnika powodem do rezygnacji, żądania zwrotu zaliczki lub Ceny Szkolenia, jeżeli Szkolenie się odbywa.

Reklamacje i odpowiedzialność Organizatora

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników na piśmie do siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zakończenia Szkolenia. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. O prawidłowym terminie wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 2. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej listem poleconym.
 3. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 21 dni, włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie odesłana listem poleconym na adres podany na reklamacji. Rozstrzygnięcia Komisji są ostateczne i wiążące.
 5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Organizatora.
 6. Odpowiedzialność Organizatora względem Zgłoszonych i Uczestników ograniczona jest wyłącznie do kwoty równej cenie Szkolenia.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne skutkujące problemami z komunikacją i działaniem serwerów internetowych, opóźnionym dotarciem lub zaginięciem zgłoszenia lub listu e-mail, bądź w jakikolwiek inny sposób wpływające na obsługę Zgłoszonego i Uczestnika.

Naruszenie postanowień regulaminów

 1. Każde naruszenie Zasad lub Regulaminu Szkolenia może uniemożliwić Zgłoszonemu lub Uczestnikowi dalszy udział w Szkoleniu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator. Decyzja Organizatora jest wiążąca i ostateczna.
 2. Podanie nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych stanowi naruszenie niniejszych Zasad.
 3. Naruszenie przepisów prawa polskiego stanowi naruszenie niniejszych Zasad.
 4. Naruszenie zasad regulaminów Obiektu Zakwaterowania stanowi naruszenie niniejszych Zasad.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze Zasady wchodzą w życie 12 listopada 2017 roku.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Zasadach i Regulaminach Szkoleń. Za termin wniesienia zmian należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji dokumentu na stronach internetowych portalu nabiegowkach.pl. Brak rezygnacji Zgłoszonych i Uczestników z udziału w Szkoleniu, dokonanych w ciągu 14 dni od daty publikacji zmian w Zasadach i Regulaminach Szkoleń jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wprowadzone zmiany i nie wymaga ich odrębnej zgody.
 3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych, związanych ze Szkoleniami, mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawą mają jedynie postanowienia niniejszych Zasad i Regulaminów Szkoleń oraz obowiązujące przepisy prawa.

Społeczność na biegówkach

 • artykuły użytkowników

lubią nas