Vexa Rossignol Swenor Marwe Ski Way SPINE SkiGo

Regulamin Serwisu nabiegowkach.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu. Każdy Użytkownik, w momencie podjęcia czynności zmierzających do korzystania Serwisu i jego Usług, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 2. Rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z Serwisu, a zwłaszcza Rejestracja Profilu Użytkownika, jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i zobowiązaniem się Użytkownika do jego przestrzegania.  
 3. Korzystanie z Usług niewymagających rejestracji Profilu Użytkownika, nie zwalnia Użytkownika z przestrzegania Regulaminu.
 4. Wydawcą Serwisu nabiegowkach.pl jest Cross Country For You - XC4U Michał Rolski z siedzibą we Wrocławiu, ul. Moniuszki 16 lok. 2, zwany dalej Wydawcą.  

II. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:  

 1. Regulamin - niniejszy dokument.
 2. Serwis - internetowy serwis tematyczny, zbiór stron internetowych i Usług funkcjonujących w domenie internetowej nabiegowkach.pl.
 3. Usługa - wyodrębniona część Serwisu, udostępniana Użytkownikom i służąca realizacji celu Serwisu.
 4. Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu.
 5. Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który przeszedł procedurę Rejestracji Profilu Użytkownika i posiada aktualny i działający Profil Użytkownika.
 6. Login Użytkownika - nazwa wybierana przez Użytkownika, identyfikująca Użytkownika Zarejestrowanego w Serwisie.
 7. Hasło Dostępu - poufny, znany tylko Użytkownikowi ciąg znaków, który Użytkownik podaje wraz z Loginem Użytkownika w celu uzyskania dostępu do Profilu Użytkownika.
 8. Profil Użytkownika - obszar w Serwisie dostępny dla każdego Użytkownika, który dokona Rejestracji Profilu Użytkownika, umożliwiający wprowadzanie i zarządzanie danymi, Materiałami i innymi elementami związanymi z aktywnością w Serwisie.
 9. Rejestracja Profilu Użytkownika - procedura opisana w punkcie IV, którą przechodzi Użytkownik w celu uzyskania Profilu Użytkownika.
 10. Materiały - wszelkie materiały - teksty (zwłaszcza o charakterze informacyjnym i publicystycznym), opracowania, statystyki, wykresy, zestawienia tabelaryczne, komentarze, obrazy (jak fotografie, filmy i inne) oraz inne treści (pliki dźwiękowe i inne) - publikowane przez Wydawcę lub Użytkowników na Serwisie.
 11. Formularz Rejestracyjny - kwestionariusz na stronie Serwisu służący Użytkownikowi do przekazania i rejestracji w systemie informatycznym Serwisu wszystkich danych niezbędnych do uzyskania Profilu Użytkownika.

III. Serwis

 1. Celem Serwisu jest integrowanie środowiska narciarzy biegowych w Polsce przez dostarczanie wiedzy i aktualnych informacji, a także przez udostępnienie narzędzi umożliwiających Użytkownikom nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów oraz komunikację z innymi Użytkownikami, wymianę doświadczeń, informacji i opinii z innymi Użytkownikami, tworzenie grup tematycznych, publikowanie Materiałów w Serwisie itp.
 2. Wydawca udostępnia Serwis Użytkownikom bezpłatnie.
 3. Użytkownikiem Serwisu może być:
  1. osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. osoba fizyczna, która nie ukończyła 18 roku życia, ale posiada zgodę rodziców lub swoich opiekunów prawnych,
  3. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 4. Dane i informacje zawarte w Serwisie są publikowane m.in. do celów informacyjnych. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy w danych lub nieaktualne informacje zawarte w Serwisie, jak również za treść i formę zamieszczonych tam ogłoszeń i reklam oraz wszelkie Materiały publikowane przez Użytkowników.
 5. Korzystanie z utworów, informacji i danych umieszczonych w Serwisie nie oznacza dla Użytkowników nabycia do nich jakichkolwiek praw. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 6. W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest bez pisemnej zgody Wydawcy, kopiowanie utworów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie poza przypadkami wyraźnie dopuszczonymi w w/w ustawie.
 7. Wydawca może zdecydować o przyznaniu dostępu do niektórych Usług wyłącznie Użytkownikom Zarejestrowanym.

IV. Rejestracja Profilu Użytkownika w Serwisie

 1. Rejestracja Profilu Użytkownika to proces, któremu Użytkownik poddaje się dobrowolnie. Podanie wszystkich informacji wymaganych w procedurze Rejestracji Profilu Użytkownika jest również dobrowolne, ale konieczne do uzyskania Profilu Użytkownika.
 2. W celu uzyskania Profilu Użytkownika należy:
  1. wypełnić na Serwisie Formularz Rejestracyjny w sposób kompletny, podając dane zgodne z prawdą,
  2. potwierdzić rejestrację zgodnie z instrukcją otrzymaną w wiadomości wysłanej przez Serwis na adres e-mail, który Użytkownik podał przy wypełnianiu Formularza Rejestracyjnego.
 3. Przy wypełnianiu Formularza Rejestracyjnego Użytkownik zobowiązany jest m.in. do ustalenia Loginu Użytkownika i Hasła Dostępu, oraz podania swojego aktualnego i działającego adresu poczty elektronicznej.
 4. W procesie Rejestracji Profilu Użytkownika zabronione jest ustalanie Loginu Użytkownika, w którego nazwie stosowane są wyrażenia uznawane za wulgarne, obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami.
 5. Założenie Profilu Użytkownika i korzystanie z Usług Serwisu jest bezpłatne.
 6. Użytkownik wypełniając Formularz Rejestracyjny i przekazując go do Serwisu za pośrednictwem sieci Internet:
  1. akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu,
  2. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
  3. potwierdza autentyczność danych zawartych w Formularzu Rejestracyjnym.
 7. Jeśli przy wypełnianiu Formularza Rejestracyjnego Użytkownik zaznaczy prenumeratę biuletynu elektronicznego wysyłanego przez Wydawcę, oznacza to, że Użytkownik akceptuje regulamin tego biuletynu. Użytkownik potwierdza prenumeratę biuletynu klikając w otrzymany e-mailem link aktywujący Profil Użytkownika.

V. Profil Użytkownika

 1. Użytkownik jest zobowiązany do ochrony i nieujawniania osobom trzecim Hasła Dostępu. Ewentualną odpowiedzialność za skutki dostępu do Profilu Użytkownika i Usług przez osobę nieupoważnioną, spowodowaną ujawnieniem lub odgadnięciem hasła, ponosi wyłącznie Użytkownik.
 2. Profil Użytkownika może zostać usunięty bez wcześniejszego powiadomienia lub Użytkownik może zostać pozbawiony dostępu do Profilu Użytkownika, gdy:
  1. Użytkownik nie zalogował się do Profilu Użytkownika przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,
  2. Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu.
 3. Po usunięciu Profilu Użytkownika nie ma możliwości jego przywrócenia.
 4. Decyzje Wydawcy dotyczące zablokowania lub usunięcia Profilu Użytkownika są nieodwołalne i nie wymagają żadnych wyjaśnień ze strony Wydawcy.
 5. Użytkownik może w każdym momencie zamknąć swój Profil Użytkownika.

 

VI. Zasady publikowania Materiałów w Serwisie

 1. Wydawca udostępnia nieodpłatnie Użytkownikom Zarejestrowanym Usługi służące publikacji ich Materiałów w Serwisie.
 2. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w szczególności prawa autorskie, do wszystkich publikowanych przez siebie w Serwisie Materiałów/Utworów, w szczególności do tekstów, obrazów (także fotografii), filmów, dźwięków. Ponadto Użytkownik oświadcza, iż w/w Materiały są wolne od wad prawnych i nie naruszają praw osób trzecich oraz innych podmiotów.
 3. Użytkownik publikujący Materiały za pośrednictwem Serwisu wyraża zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku.
 4. Użytkownik upoważnia Wydawcę oraz podmioty powiązane z nim kapitałowo lub osobowo w sposób pośredni lub bezpośredni do:
  1. dokonywania zmian w w/w Materiałach/Utworach, w szczególności do: dodawania tytułów, skrótów, skracania Materiałów oraz poprawek korektorskich, redakcyjnych i językowych;
  2. przesuwania Materiałów między sekcjami i Usługami serwisu;
  3. nieodpłatnego wykorzystywania w/w Utworów, w szczególności ich utrwalanie we wszelkiej postaci, zwielokrotnianie w dowolnej postaci i w dowolnej ilości egzemplarzy, publikowanie na Serwisie i innych stronach internetowych, wprowadzanie ich do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, umieszczanie w sieci Internet, w sieciach wewnętrznych jak Intranet i sieciach zewnętrznych jak Ekstranet, publiczne wystawianie lub wyświetlanie niezależnie od miejsca ekspozycji, nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity itp.;
  4. wykorzystywania w/w Materiałów/Utworów w celach promocyjnych i reklamowych.
 5. Użytkownik oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane prawem zgody, w tym zgody osób, których wizerunki widnieją na publikowanych przez siebie Materiałach (zwłaszcza obrazach i filmach) i upoważnia Wydawcę do ich wykorzystywania w zakresie określonym powyżej.
 6. W wypadku gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej, okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym, Użytkownik ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność w wypadku roszczeń osób trzecich i zobowiązuje się do przejęcia odpowiedzialności Wydawcy wobec tych osób, zgłaszających jakiekolwiek roszczenia związane z naruszeniem ich praw autorskich lub dóbr osobistych.
 7. Wydawca ma prawo do opublikowania Materiałów Użytkownika dopiero po wcześniejszym ich zweryfikowaniu.
 8. Wydawca ma prawo do odmowy publikacji lub usunięcia w dowolnym czasie Materiałów Użytkownika, zwłaszcza gdy:
  1. są sprzeczne z polskim prawem,
  2. zawierają ewidentne błędy merytoryczne, językowe lub wprowadzają w błąd innych Użytkowników,
  3. zawierają treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe,
  4. zawierają nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne,
  5. obrażają uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne,
  6. przedstawiają przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej,
  7. naruszają prawo do prywatności,
  8. zawierają materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora,
  9. zawierają treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, a szczególnie hakerstwa, crackingu lub phreackingu,
  10. zawierają oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy,
  11. stanowią treści powszechnie uznane jako SPAM (np. wielokrotnie powtarzane treści z pojedynczymi słowami lub duże ilości pustych wierszy),
  12. działają na niekorzyść Serwisu,
  13. nie przedstawiają oczekiwanej przez Wydawcę wartości merytorycznej.
 9. Odmowa publikacji lub usunięcie Materiałów Użytkownika nie zobowiązuje Wydawcy do  wcześniejszego powiadomienia ani też składania wyjaśnień Użytkownikowi.  
 10. Użytkownik ponosi wyłączną, pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie Materiały opublikowane przez siebie w Serwisie.
 11. Treści Materiałów wyrażają poglądy i opinie ich autorów i nie muszą odzwierciedlać poglądów i opinii Wydawcy.

VII. Wydawca

 1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. jakiekolwiek szkody mogące wynikać z opublikowanych Materiałów przez Użytkowników lub też użytkowania Serwisu lub Usług przez Użytkowników,
  2. sposób w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,
  3. jakiekolwiek szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania lub czasowej niedostępności Serwisu,
  4. jakiekolwiek dalsze skutki pobrania informacji ze stron Serwisu,
  5. udostępnienie hasła i danych Użytkownika osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 2. Wydawca zastrzega sobie prawo do:
  1. dokonywania zmian w funkcjonalności Serwisu w każdym czasie,
  2. czasowego zawieszania działania Serwisu bez uprzedniego powiadomienia,
  3. trwałego wyłączenia Serwisu bez archiwizowania zamieszczonych przez Użytkowników Materiałów,
  4. skasowania, w sytuacjach nadzwyczajnych, wszystkiego, co znajduje się na Serwisie,
  5. niezwłocznego i nieodwołalnego usunięcia dowolnych Materiałów (np.: zdjęcia, tekstu lub linku).
 3. Wydawca nie kontroluje wszystkich Materiałów publikowanych w Serwisie przez Użytkowników, zapewnia tylko przestrzeń i Usługi umożliwiające Użytkownikom publikowanie własnych Materiałów.
 4. Wydawca oświadcza, że technologia transmisji danych, stosowana w Internecie, w tym w Serwisie, nie zabezpiecza w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.

VIII. Dane osobowe

 1. Użytkownik korzystający z Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wydawcę danych osobowych w celach marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku. Użytkownik Zarejestrowany wyraża zgodę na wysyłanie przez Wydawcę, na zarejestrowany w Profilu Użytkownika adres poczty elektronicznej, treści informacyjnych oraz treści o charakterze informacji handlowej pochodzących od Wydawcy lub jego kontrahentów.  
 2. Administratorem danych osobowych jest Wydawca. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celach udostępniania Profilu Użytkownika i Usług, w celach marketingowych oraz w prawnie usprawiedliwionym celu Wydawcy, tj. marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług Wydawcy. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu w jego dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania i żądania usunięcia.
 3. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym przy rejestracji Profilu Użytkownika. Odmowa podania danych osobowych może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z niektórych Usług Serwisu.
 4. Zgłoszenie przez Użytkownika żądania usunięcia przez Wydawcę jego danych osobowych, powoduje iż dalsze korzystanie Użytkownika z Profilu Użytkownika jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem Profilu Użytkownika tego Użytkownika.

IX. Polityka prywatności

A. Cookies

 1. Podczas korzystania z Serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe, zwane "cookies", niezbędne do poprawnego funkcjonowania serwisów internetowych, zwłaszcza przy procesie autoryzacji Użytkownika w Serwisie. Zawartość plików “cookies” nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików “cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Użytkowników.
 2. Serwis zapisuje pliki “cookies” w komputerze Użytkownika przede wszystkim w celu:
  1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
  2. lepszego dopasowania Serwisu i Usług do potrzeb Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk wykorzystania Serwisu,
  4. zabezpieczenia przed wielokrotnym głosowaniem przez Użytkowników, np. przy ocenie jakości Materiałów, w rankingach, w ankietach itp.
 3. Użytkownik może wyłączyć przyjmowanie plików “cookies”, jeśli przeglądarka internetowa Użytkownika udostępnia taką funkcję. Może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu lub uniemożliwić korzystanie z niektórych Usług Serwisu.

B. Adresy IP

 1. Dla celów technicznych, związanych z administracją Serwisu i statystycznych, dotyczących m.in. analizy demograficznej Użytkowników, zapisywana jest informacja o adresie IP Użytkownika korzystającego z Serwisu.
 2. Na podstawie zapisu art. 15 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), Wydawca może zostać zobowiązany do wydania informacji, w szczególności numeru IP komputera zawartego w logach dostępowych, na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

X. Zmiany Regulaminu

Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Za termin wniesienia zmian należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu na stronach Serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu, po wprowadzeniu zmian w Regulaminie, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wprowadzone zmiany i nie wymaga jego odrębnej zgody.

XI. Wejście w życie

Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na Serwisie, tj. 26 października 2010 r.

Regulamin Serwisu nabiegowkach.pl
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy dokument określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu. Każdy Użytkownik, w momencie podjęcia czynności zmierzających do korzystania Serwisu i jego Usług, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
2. Rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z Serwisu, a zwłaszcza Rejestracja Profilu Użytkownika, jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i zobowiązaniem się Użytkownika do jego przestrzegania.  
3. Korzystanie z Usług niewymagających rejestracji Profilu Użytkownika, nie zwalnia Użytkownika z przestrzegania Regulaminu.
4. Wydawcą Serwisu nabiegowkach.pl jest XXX z siedzibą we Wrocławiu, ul. Moniuszki 16/2, zwana dalej Wydawcą.  
II. Definicje
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:  
1. Regulamin - niniejszy dokument.
2. Serwis - internetowy serwis tematyczny, zbiór stron internetowych i Usług funkcjonujących w domenie internetowej nabiegowkach.pl.
3. Usługa - wyodrębniona część Serwisu, udostępniana Użytkownikom i służąca realizacji celu Serwisu.
4. Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu.
5. Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który przeszedł procedurę Rejestracji Profilu Użytkownika i posiada aktualny i działający Profil Użytkownika.
6. Login Użytkownika - nazwa wybierana przez Użytkownika, identyfikująca Użytkownika Zarejestrowanego w Serwisie.
7. Hasło Dostępu - poufny, znany tylko Użytkownikowi ciąg znaków, który Użytkownik podaje wraz z Loginem Użytkownika w celu uzyskania dostępu do Profilu Użytkownika.
8. Profil Użytkownika - obszar w Serwisie dostępny dla każdego Użytkownika, który dokona Rejestracji Profilu Użytkownika, umożliwiający wprowadzanie i zarządzanie danymi, Materiałami i innymi elementami związanymi z aktywnością w Serwisie.
9. Rejestracja Profilu Użytkownika - procedura opisana w punkcie IV, którą przechodzi Użytkownik w celu uzyskania Profilu Użytkownika.
10. Materiały - wszelkie materiały - teksty (zwłaszcza o charakterze informacyjnym i publicystycznym), opracowania, statystyki, wykresy, zestawienia tabelaryczne, komentarze, obrazy (jak fotografie, filmy i inne) oraz inne treści (pliki dźwiękowe i inne) - publikowane przez Wydawcę lub Użytkowników na Serwisie.
11. Formularz Rejestracyjny - kwestionariusz na stronie Serwisu służący Użytkownikowi do przekazania i rejestracji w systemie informatycznym Serwisu wszystkich danych niezbędnych do uzyskania Profilu Użytkownika.
III. Serwis
1. Celem Serwisu jest integrowanie środowiska narciarzy biegowych w Polsce przez dostarczanie wiedzy i aktualnych informacji, a także przez udostępnienie narzędzi umożliwiających Użytkownikom nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów oraz komunikację z innymi Użytkownikami, wymianę doświadczeń, informacji i opinii z innymi Użytkownikami, tworzenie grup tematycznych, publikowanie Materiałów w Serwisie itp.
2. Wydawca udostępnia Serwis Użytkownikom bezpłatnie.
3. Użytkownikiem Serwisu może być:
1. osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2. osoba fizyczna, która nie ukończyła 18 roku życia, ale posiada zgodę rodziców lub swoich opiekunów prawnych,
3. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
1. Dane i informacje zawarte w Serwisie są publikowane m.in. do celów informacyjnych. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy w danych lub nieaktualne informacje zawarte w Serwisie, jak również za treść i formę zamieszczonych tam ogłoszeń i reklam oraz wszelkie Materiały publikowane przez Użytkowników.
2. Korzystanie z utworów, informacji i danych umieszczonych w Serwisie nie oznacza dla Użytkowników nabycia do nich jakichkolwiek praw. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
3. W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest bez pisemnej zgody Wydawcy, kopiowanie utworów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie poza przypadkami wyraźnie dopuszczonymi w w/w ustawie.
4. Wydawca może zdecydować o przyznaniu dostępu do niektórych Usług wyłącznie Użytkownikom Zarejestrowanym.
IV. Rejestracja Profilu Użytkownika w Serwisie
1. Rejestracja Profilu Użytkownika to proces, któremu Użytkownik poddaje się dobrowolnie. Podanie wszystkich informacji wymaganych w procedurze Rejestracji Profilu Użytkownika jest również dobrowolne, ale konieczne do uzyskania Profilu Użytkownika.
2. W celu uzyskania Profilu Użytkownika należy:
1. wypełnić na Serwisie Formularz Rejestracyjny w sposób kompletny, podając dane zgodne z prawdą,
2. potwierdzić rejestrację zgodnie z instrukcją otrzymaną w wiadomości wysłanej przez Serwis na adres e-mail, który Użytkownik podał przy wypełnianiu Formularza Rejestracyjnego.
1. Przy wypełnianiu Formularza Rejestracyjnego Użytkownik zobowiązany jest m.in. do ustalenia Loginu Użytkownika i Hasła Dostępu, oraz podania swojego aktualnego i działającego adresu poczty elektronicznej.
2. W procesie Rejestracji Profilu Użytkownika zabronione jest ustalanie Loginu Użytkownika, w którego nazwie stosowane są wyrażenia uznawane za wulgarne, obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami.  
3. Założenie Profilu Użytkownika i  korzystanie z Usług Serwisu jest bezpłatne.
4. Użytkownik wypełniając Formularz Rejestracyjny i przekazując go do Serwisu za pośrednictwem sieci Internet:
1. akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu,
2. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
3. potwierdza autentyczność danych zawartych w Formularzu Rejestracyjnym.
V. Profil Użytkownika
1. Użytkownik jest zobowiązany do ochrony i nieujawniania osobom trzecim Hasła Dostępu. Ewentualną odpowiedzialność za skutki dostępu do Profilu Użytkownika i Usług przez osobę nieupoważnioną, spowodowaną ujawnieniem lub odgadnięciem hasła, ponosi wyłącznie Użytkownik.
2. Profil Użytkownika może zostać usunięty bez wcześniejszego powiadomienia lub Użytkownik może zostać pozbawiony dostępu do Profilu Użytkownika, gdy:
1. Użytkownik nie zalogował się do Profilu Użytkownika przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,
2. Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu.
1. Po usunięciu Profilu Użytkownika nie ma możliwości jego przywrócenia.
2. Decyzje Wydawcy dotyczące zablokowania lub usunięcia Profilu Użytkownika są nieodwołalne i nie wymagają żadnych wyjaśnień ze strony Wydawcy.
3. Użytkownik może w każdym momencie zamknąć swój Profil Użytkownika.
VI. Zasady publikowania Materiałów w Serwisie
1. Wydawca udostępnia nieodpłatnie Użytkownikom Zarejestrowanym Usługi służące publikacji ich Materiałów w Serwisie.
2. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w szczególności prawa autorskie, do wszystkich publikowanych przez siebie w Serwisie Materiałów/Utworów, w szczególności do tekstów, obrazów (także fotografii), filmów, dźwięków. Ponadto Użytkownik oświadcza, iż w/w Materiały są wolne od wad prawnych i nie naruszają praw osób trzecich oraz innych podmiotów.
3. Użytkownik publikujący Materiały za pośrednictwem Serwisu wyraża zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku.
4. Użytkownik upoważnia Wydawcę oraz podmioty powiązane z nim kapitałowo lub osobowo w sposób pośredni lub bezpośredni do:
1. dokonywania zmian w w/w Materiałach/Utworach, w szczególności do: dodawania tytułów, skrótów, skracania Materiałów oraz poprawek korektorskich, redakcyjnych i językowych;
2. przesuwania Materiałów między sekcjami i Usługami serwisu;
3. nieodpłatnego wykorzystywania w/w Utworów, w szczególności ich utrwalanie we wszelkiej postaci, zwielokrotnianie w dowolnej postaci i w dowolnej ilości egzemplarzy, publikowanie na Serwisie i innych stronach internetowych, wprowadzanie ich do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, umieszczanie w sieci Internet, w sieciach wewnętrznych jak Intranet i sieciach zewnętrznych jak Ekstranet, publiczne wystawianie lub wyświetlanie niezależnie od miejsca ekspozycji, nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity itp.;
4. wykorzystywania w/w Materiałów/Utworów w celach promocyjnych i reklamowych.
1. Użytkownik oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane prawem zgody, w tym zgody osób, których wizerunki widnieją na publikowanych przez siebie Materiałach (zwłaszcza obrazach i filmach) i upoważnia Wydawcę do ich wykorzystywania w zakresie określonym powyżej.
2. W wypadku gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej, okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym, Użytkownik ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność w wypadku roszczeń osób trzecich i zobowiązuje się do przejęcia odpowiedzialności Wydawcy wobec tych osób, zgłaszających jakiekolwiek roszczenia związane z naruszeniem ich praw autorskich lub dóbr osobistych.
3. Wydawca ma prawo do opublikowania Materiałów Użytkownika dopiero po wcześniejszym ich zweryfikowaniu.
4. Wydawca ma prawo do odmowy publikacji lub usunięcia w dowolnym czasie Materiałów Użytkownika, zwłaszcza gdy:
1. są sprzeczne z polskim prawem,
2. zawierają ewidentne błędy merytoryczne, językowe lub wprowadzają w błąd innych Użytkowników,
3. zawierają treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe,
4. zawierają nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne,
5. obrażają uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne,
6. przedstawiają przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej,
7. naruszają prawo do prywatności,
8. zawierają materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora,
9. zawierają treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, a szczególnie hakerstwa, crackingu lub phreackingu,
10. zawierają oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy,
11. stanowią treści powszechnie uznane jako SPAM (np. wielokrotnie powtarzane treści z pojedynczymi słowami lub duże ilości pustych wierszy),
12. działają na niekorzyść Serwisu,
13. nie przedstawiają oczekiwanej przez Wydawcę wartości merytorycznej.
1. Odmowa publikacji lub usunięcie Materiałów Użytkownika nie zobowiązuje Wydawcy do  wcześniejszego powiadomienia ani też składania wyjaśnień Użytkownikowi.  
2. Użytkownik ponosi wyłączną, pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie Materiały opublikowane przez siebie w Serwisie.
3. Treści Materiałów wyrażają poglądy i opinie ich autorów i nie muszą odzwierciedlać poglądów i opinii Wydawcy.
VII. Wydawca
1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za:
1. jakiekolwiek szkody mogące wynikać z opublikowanych Materiałów przez Użytkowników lub też użytkowania Serwisu lub Usług przez Użytkowników,
2. sposób w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,
3. jakiekolwiek szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania lub czasowej niedostępności Serwisu,
4. jakiekolwiek dalsze skutki pobrania informacji ze stron Serwisu,
5. udostępnienie hasła i danych Użytkownika osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
1. Wydawca zastrzega sobie prawo do:
1. dokonywania zmian w funkcjonalności Serwisu w każdym czasie,
2. czasowego zawieszania działania Serwisu bez uprzedniego powiadomienia,
3. trwałego wyłączenia Serwisu bez archiwizowania zamieszczonych przez Użytkowników Materiałów,
4. skasowania, w sytuacjach nadzwyczajnych, wszystkiego, co znajduje się na Serwisie,
5. niezwłocznego i nieodwołalnego usunięcia dowolnych Materiałów (np.: zdjęcia, tekstu lub linku).
1. Wydawca nie kontroluje wszystkich Materiałów publikowanych w Serwisie przez Użytkowników, zapewnia tylko przestrzeń i Usługi umożliwiające Użytkownikom publikowanie własnych Materiałów.
2. Wydawca oświadcza, że technologia transmisji danych, stosowana w Internecie, w tym w Serwisie, nie zabezpiecza w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.
VIII. Dane osobowe
1. Użytkownik korzystający z Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wydawcę danych osobowych w celach marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku. Użytkownik Zarejestrowany wyraża zgodę na wysyłanie przez Wydawcę, na zarejestrowany w Profilu Użytkownika adres poczty elektronicznej, treści informacyjnych oraz treści o charakterze informacji handlowej pochodzących od Wydawcy lub jego kontrahentów.  
2. Administratorem danych osobowych jest Wydawca. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celach udostępniania Profilu Użytkownika i Usług, w celach marketingowych oraz w prawnie usprawiedliwionym celu Wydawcy, tj. marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług Wydawcy. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu w jego dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania i żądania usunięcia.
3. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym przy rejestracji Profilu Użytkownika. Odmowa podania danych osobowych może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z niektórych Usług Serwisu.
4. Zgłoszenie przez Użytkownika żądania usunięcia przez Wydawcę jego danych osobowych, powoduje iż dalsze korzystanie Użytkownika z Profilu Użytkownika jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem Profilu Użytkownika tego Użytkownika.  
IX. Polityka prywatności
A. Cookies
1. Podczas korzystania z Serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe, zwane "cookies", niezbędne do poprawnego funkcjonowania serwisów internetowych, zwłaszcza przy procesie autoryzacji Użytkownika w Serwisie. Zawartość plików “cookies” nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików “cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Użytkowników.
2. Serwis zapisuje pliki “cookies” w komputerze Użytkownika przede wszystkim w celu:
1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu),
2. lepszego dopasowania Serwisu i Usług do potrzeb Użytkownika,
3. tworzenia statystyk wykorzystania Serwisu,
4. zabezpieczenia przed wielokrotnym głosowaniem przez Użytkowników, np. przy ocenie jakości Materiałów, w rankingach, w ankietach itp.
1. Użytkownik może wyłączyć przyjmowanie plików “cookies”, jeśli przeglądarka internetowa Użytkownika udostępnia taką funkcję. Może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu lub uniemożliwić korzystanie z niektórych Usług Serwisu.
B. Adresy IP
1. Dla celów technicznych, związanych z administracją Serwisu i statystycznych, dotyczących m.in. analizy demograficznej Użytkowników, zapisywana jest informacja o adresie IP Użytkownika korzystającego z Serwisu.
2. Na podstawie zapisu art. 15 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), Wydawca może zostać zobowiązany do wydania informacji, w szczególności numeru IP komputera zawartego w logach dostępowych, na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
X. Zmiany Regulaminu
Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Za termin wniesienia zmian należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu na stronach Serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu, po wprowadzeniu zmian w Regulaminie, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wprowadzone zmiany i nie wymaga jego odrębnej zgody.
XI. Wejście w życie
Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na Serwisie, tj. 26 października 2010 r.

Społeczność na biegówkach

 • na tablicy

 • na forum

 • artykuły użytkowników

Więcej

lubią nas