Vexa Rossignol Swenor Marwe Ski Way SPINE SkiGo

Zasady całorocznego szkolenia nabiegowkach.pl

Definicje

Składka - opłata za minimalną jednostkę czasową udziału w Szkoleniu obejmująca wszystkie jego składniki.

Konsultacje - trwające nie dłużej niż 3 dni spotkania z Uczestnikami, które odbywają się nie rzadziej niż co 9 tygodni i służą osobistym kontaktom Kadry z Uczestnikami, przekazaniu wiedzy, wykonaniu testów i sprawdzianów, nauce poprawnego wykonywania ćwiczeń oraz dokonywania korekt w ćwiczeniach i technice biegu narciarskiego Uczestników.

Zgrupowanie - trwające dłużej niż 4 dni spotkanie z Uczestnikami mające charakter obozu sportowego.

Plan Treningowy - usystematyzowany program ćwiczeń fizycznych obejmujący określony czas i uwzględniający specyfikę treningu narciarskiego w różnych okresach roku.

Szkolenie - całoroczny proces szkolenia sportowego obejmujący trening wg Planu Treningowego, udział w Konsultacjach oraz Zgrupowaniach.

Zawody - otwarte zawody sportowe w biegach narciarskich i na nartorolkach.

Regulamin - niniejszy dokument.

Cel

Celem Szkolenia jest uporządkowany trening narciarski Uczestników przez:

 1. udostępnienie Uczestnikom teoretycznej i praktycznej wiedzy o treningu narciarstwa biegowego w różnych okresach roku zgodnie z aktualną wiedzą naukową,
 2. dopasowanie Planu Treningowego do indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestników,
 3. monitoring treningu Uczestników i bieżące korygowanie Planu Treningowego,
 4. wspólne motywowanie się Uczestników do treningów i startów w Zawodach,
 5. promowanie amatorskiego narciarstwa biegowego, zasad fair-play i uczciwej rywalizacji.

Szkolenie

 1. Szkolenie jest zorganizowanym szkoleniem z narciarstwa biegowego.
 2. Szkolenie ma charakter sportowy.
 3. Szkolenie prowadzone jest na dwóch poziomach:
  1. Szkolenie Zawodnicze - prowadzone na wzór cyklu treningowego stosowanego w sporcie kwalifikowanym, którego głównym celem jest rywalizacja w Zawodach oraz poprawa wyników Uczestników we współzawodnictwie sportowym.
  2. Szkolenie Wszechstronne - którego głównym celem jest dobre opanowanie umiejętności biegania na nartach, nauka techniki narciarskiej, poprawa siły całego ciała i kondycji Uczestników przez całoroczny, zbilansowany trening.
 4. Szkolenie przeznaczone jest dla:
  1. Szkolenie Wszechstronne przeznaczone jest dla wszystkich Uczestników niezależnie od poziomu zaawansowania.
  2. Szkolenie Zawodnicze przeznaczone jest dla Uczestników, którzy osiągnęli wyższy poziom zaawansowania i zostali dopuszczeni na podstawie subiektywnej oceny Kadry.

Forma Szkolenia

W skład Szkolenia wchodzą:

 1. udział Uczestników we wszystkich zajęciach podczas Konsultacji odbywających się w trakcie Szkolenia,
 2. trening indywidualny Uczestników w czasie pomiędzy Konsultacjami na podstawie Programu Treningowego opracowanego przez Kadrę dla każdego z Uczestników,
 3. bezpośrednie kontakty e-mailowe z Kadrą w czasie pomiędzy Konsultacjami służące dokonywaniu korekt w Planie Treningowym,
 4. dwa Zgrupowania w roku dla Uczestników Szkolenia Wszechstronnego.

Udział w Szkoleniu

 1. Uczestnikiem Szkolenia może być osoba fizyczna, która:
  1. ukończyła 18 lat
  2. przed rozpoczęciem Szkolenia ustaliła z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do udziału w Szkoleniu i wykonywania ćwiczeń fizycznych odbywających się w ramach Szkolenia, a nadto konsultacje takie prowadzi na bieżąco w trakcie trwania Szkolenia,
  3. biorąc udział w Szkoleniu Zawodniczym dąży do poprawy wyników sportowych i startuje w Zawodach,
  4. zaakceptowała Regulamin i spełnia pozostałe wymogi określone w niniejszym Regulaminie,
  5. opłaciła Składkę.
 2. Uczestnicy rozpoczynają Szkolenie od pierwszego dnia Konsultacji, także wtedy, jeżeli dołączają do Szkolenia w trakcie jego trwania.

Obowiązki Uczestników

Uczestnik zobowiązuje się do:

 1. Ścisłego stosowania się do przekazywanych Planów Treningowych, które mogą być modyfikowane wyłącznie po uprzedniej konsultacji z Kadrą, w szczególności zaś Uczestnikom nie wolno modyfikować tych planów samodzielnie lub przy pomocy lub udziale innych osób niż Kadra.
 2. Nieprowadzenia treningów przewidzianych Planem Treningowym w miejscach niedozwolonych prawem lub niebezpiecznych, np. trenując na nartorolkach na drogach publicznych i w ruchu ulicznym.
 3. Poinformowania Organizatora o zakończeniu udziału w Szkoleniu, jeśli nie chcą kontynuować Szkolenia po pierwszym lub kolejnym okresie trwania Szkolenia, najpóźniej na 7 dni przed datą zakończenia okresu ich Szkolenia. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować żądaniem Organizatora zapłaty odszkodowania w wysokości jednej Składki.
 4. Zachowania tajemnicy, nieupubliczniania i nieujawniania szczegółów dotyczących jego udziału w Szkoleniu, zwłaszcza dotyczących Planu Treningowego, spraw organizacyjnych i wszelkich innych, z wyjątkiem takich, które są podawane do publicznej wiadomości.
 5. Startowania przynajmniej raz w roku w zawodach na nartorolkach oraz dwa razy w roku w zawodach na nartach biegowych, w których frekwencja wynosi minimum 100 uczestników, jeżeli bierze udział w Szkoleniu Zawodniczym.

Team nabiegowkach.pl

 1. Udział Uczestnika w Szkoleniu Zawodniczym jest równoznaczny i tożsamy z udziałem w "teamie nabiegowkach.pl".
 2. Uczestnicy zobowiązują się przy zapisywaniu na Zawody w rubryce "klub / drużyna" wpisywać:
  1. "team nabiegowkach.pl" - jeżeli biorą udział w Szkoleniu Zawodniczym
  2. "nabiegowkach.pl" - jeżeli biorą udział w Szkoleniu Wszechstronnym.
 3. Uczestnicy Szkolenia Zawodniczego zobowiązani są wyposażyć się w przynajmniej jeden element ubioru (czapka, opaska, kurtka, bluza, koszulka) ologowany znakiem "team nabiegowkach.pl" i nosić go podczas rywalizacji i dekoracji na Zawodach.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do godnego reprezentowania teamu nabiegowkach.pl i portalu nabiegowkach.pl w tym do przestrzegania przepisów i regulaminów zawodów, w których bierze udział, zasad fair play, a także do dbania o dobre imię drużyny.

Składki

 1. Minimalny czas udziału w Szkoleniu i okres opłacania Składki to 1 miesiąc kalendarzowy.
 2. Wysokość Składki - miesięczny koszt Szkolenia wynosi 299 zł, z zastrzeżeniem pkt. 4 oraz pkt. 5. tego paragrafu.
 3. Wpłaty Składki należy dokonywać z góry do 5 dnia miesiąca, którego dotyczy Składka.
 4. Przy zapłacie Składki między 6, a 12 dniem miesiąca, którego dotyczy Składka, wysokość Składki wynosi 319 zł.
 5. Uczestnik biorący udział w Szkoleniu Zawodniczym otrzymuje 100 zł bonifikaty w wysokości Składki w wypadku podpisania z Organizatorem Kontraktu, w którym zobowiąże się, że przez 12 miesięcy po zakończeniu udziału w Szkoleniu, nie będzie reprezentował w zawodach w biegach narciarskich i na nartorolkach innej drużyny (teamu).
 6. Za dzień zapłaty Składki uznaje się dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym Organizatora.
 7. Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy Organizatora - wydawcy portalu nabiegowkach.pl prowadzony w ING Banku Śląskim, numer rachunku: 94 1050 1575 1000 0092 1933 7251, z tytułem przelewu "szkolenie teamu nabiegowkach.pl - imię i nazwisko - miesiąc szkolenia", gdzie "imię i nazwisko" to imię i nazwisko Uczestnika, a "miesiąc szkolenia" - to miesiąc lub miesiące, które obejmuje wpłata.

Oświadczenia Uczestnika

Przystępując do Szkolenia Uczestnik oświadcza, że:

 1. znajduje się w stanie zdrowia pozwalającym na udział w Szkoleniu oraz że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań dotyczących stanu zdrowia, dla których nie mógłby on brać udziału w Szkoleniu,
 2. jest w pełni świadomy zagrożenia zdrowia wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń, pozostającymi w sprzeczności z dostosowaną przez Kadrę intensywnością i rodzajem ćwiczeń oraz pozostającymi w sprzeczności z aktualnym stanem zdrowia i kondycją fizyczną Uczestnika,
 3. bierze udział w Szkoleniu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Organizatora żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku ze Szkoleniem, chyba że zostało to spowodowane w sposób zawiniony przez Organizatora lub osoby działające w jego imieniu,
 4. rozumie i przyjmuje do wiadomości, że indywidualne plany treningowe mimo, iż przygotowywane będą w oparciu o stan aktualnej wiedzy naukowej, to jednak ze względu na specyfikę i złożoność ludzkiego organizmu nie gwarantują osiągnięcia pożądanych przez Uczestnika efektów i celów, za co Organizator nie może ponosić odpowiedzialności.

Zakwaterowanie

Szkolenie nie obejmuje zakwaterowania podczas Konsultacji i Zgrupowań. Uczestnicy zobowiązani są do organizacji dojazdu na Konsultacje i Zgrupowania, dojazdu na treningi w trakcie Konsultacji i Zgrupowań, noclegów i wyżywienia w trakcie Konsultacji oraz Zgrupowań we własnym zakresie. Organizator pomaga w znalezieniu noclegów ustalając zbiorowe warunki rezerwacji w wybranym przez siebie Ośrodku Zakwaterowania w miejscowości, w której odbywają się Konsultacje lub jej okolicach.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator może odmówić przyjęcia Uczestnika do Szkolenia bez podania przyczyny.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 22 marca 2016 roku.
 3. Integralną częścią tego Regulaminu są Ogólne zasady obozów i szkoleń nabiegowkach.pl.

Społeczność na biegówkach

 • artykuły użytkowników

lubią nas